Ban Giám hiệu

Bàn Văn Thắng – Hiệu trưởng

E-Mail: banthang.hungvuongcty@gmail.com

ĐT: 0914.266.080

 

Nguyễn Văn Lam – Phó Hiệu trưởng

E-Mail: nguyenlam.nguyenlam@gmail.com

ĐT: 0905.691.135

 

Nguyễn Đình Huỳnh Lương – Phó Hiệu trưởng

E-Mail: huynhluongsp.@gmail.com

ĐT: 098.772.4455