Thành tích nhà trường

Năm học 2015-2016, nhà trường được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận là “Tập thể lao động tiên tiến” tại Quyết định số 1914/QĐ-SGDĐT ngày 14 tháng 7 năm 2016.

– Về phía giáo viên: 100% GV hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 9 GV được công nhận là GVG cấp trường, có 02 Sản phẩm đạt giải tại cưộc thi GV sáng tạo, 03 SKKN được hội đồng chấm cấp tỉnh công nhận. 01 GV đạt giải tại cuộc thi Phụ nữ sáng tạo.

– Về phía học sinh toàn trường có 119 học sinh đạt hạnh kiểm tốt khá đạt tỉ lệ 95,2%, không có học sinh có hạnh kiểm yếu, có 05 học sinh được xếp loại Giỏi về học tập chiếm tỉ lệ 4 %, có 36 học sinh đạt loại khá chiếm tỉ lệ 28,8%. Có 03 HS đạt giải Olimpic khối DTNT, 01 HS đạt HCV tại Hội khỏe Phù đổng tổ chức tại Gia Nghĩa. 100% Học sinh đủ điều kiện được xét công nhận TN THCS

Năm học 2016-2017, nhà trường  được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận là “Tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ” và đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” tại Quyết định số 1055/QĐ-SGDĐT ngày 18 tháng 7 năm 2017 và Quyết định số 1056/QĐ-SGDĐT ngày 18 tháng 7 năm 2017. Công Đoàn nhà trường được công nhận là “Công Đoàn cơ sở vững mạnh”.

– Về phía giáo viên: 100% CB-GV-NV hoàn thành tốt nhiệm vụ, 14 giáo viên và nhân viên đề nghị công nhận danh hiệu LĐTT, 02 giáo viên đề nghị công nhận CSTĐCS, có 8 GV được công nhận là GVG cấp trường, có 02 SKKN được hội đồng chấm cấp tỉnh công nhận (trong đó có 01 giải B và 01 giải C). 01 SKKN được hội đồng chấm cấp tỉnh công nhận xếp loại B

 – Về phía học sinh: toàn trường có 106 học sinh đạt hạnh kiểm tốt-khá, đạt tỉ lệ 92,98%, không có học sinh có hạnh kiểm yếu. Có 02 học sinh được xếp loại Giỏi về học tập chiếm tỉ lệ 1,75 %, có 37 học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến chiếm tỉ lệ 32,46%. Có 01 HS đạt giải Olimpic khối DTNT, 01 dự án đạt giải khuyến khích tại cuộc thi KHKT cấp tỉnh tổ chức tại Sở Giáo dục và Đào tạo. 100% học sinh lớp 9 đủ điều kiện được xét công nhận TN THCS.

Năm học 2017-2018, nhà trường  được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận là “Tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ” và đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” tại Quyết định số 606/QĐ-SGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2018 và Quyết định số 607/QĐ-SGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2018. Công Đoàn nhà trường được công nhận là “Công Đoàn cơ sở vững mạnh”.

– Về phía giáo viên: 100% CB-GV-NV hoàn thành tốt nhiệm vụ, 14 giáo viên và nhân viên đề nghị công nhận danh hiệu LĐTT, 02 giáo viên đề nghị công nhận CSTĐCS, có 8 GV được công nhận là GVG cấp trường, có 04 SKKN được hội đồng chấm cấp tỉnh công nhận.

 – Về phía học sinh: toàn trường có 126 học sinh đạt hạnh kiểm tốt-khá, đạt tỉ lệ 97,74%, không có học sinh có hạnh kiểm yếu. Có 04 học sinh được xếp loại Giỏi về học tập chiếm tỉ lệ 3,01 %, có 39 học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến chiếm tỉ lệ 29,32%. Có 01 dự án đạt giải Ba toàn cuộc tại cuộc thi KHKT cấp tỉnh tổ chức tại Sở Giáo dục và Đào tạo. Có 05 HS đạt giải Olimpic khối DTNT (02 HCV, 01 HCB, 01 HCĐ). 100% học sinh lớp 9 đủ điều kiện được xét công nhận TN THCS.

Năm học 2018-2019, nhà trường  được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận là “Tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ” và đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” tại Quyết định số 971/QĐ-SGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2019 và Quyết định số 972/QĐ-SGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2019. Công Đoàn nhà trường được công nhận là “Công Đoàn cơ sở vững mạnh”.

– Về phía giáo viên:100% CB-GV-NV hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 15 giáo viên và nhân viên đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận danh hiệu LĐTT, 02 giáo viên đề nghị Sở công nhận CSTĐCS, có 8 GV được công nhận là GVG cấp trường, có 06 Sáng kiến được hội đồng chấm cấp cơ sở công nhận.

 – Về phía học sinh: Toàn trường có 144 học sinh đạt hạnh kiểm tốt-khá, đạt tỉ lệ 90,0 %. Có 08 học sinh được xếp loại Giỏi về học tập chiếm tỉ lệ 5,00 %, có 47 học sinh đạt danh hiệu Học sinh tiên tiến chiếm tỉ lệ 39,28%. Có 01 dự án đạt giải Ba toàn cuộc tại cuộc thi KHKT cấp tỉnh tổ chức tại Sở Giáo dục và Đào tạo. Có 03 HS đạt giải Olimpic khối DTNT (01 HCV, 01 HCB). Đoàn VĐV học sinh đạt giải Nhất đồng đội giải Việt dã do huyện tổ chức, trong đó có 01 HCV và 1 HCĐ giải cá nhân. 100% học sinh lớp 9 đủ điều kiện được xét công nhận TN THCS.

Năm học 2019-2020, nhà trường  được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận là “Tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ” và đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” tại Quyết định số 1001/QĐ-SGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2020 và Quyết định số 1002/QĐ-SGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2020. Công Đoàn nhà trường được công nhận là “Công Đoàn cơ sở vững mạnh”.

– Về phía giáo viên: 100% CB-GV-NV hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 15 giáo viên và nhân viên đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận danh hiệu LĐTT, 02 giáo viên đề nghị Sở công nhận CSTĐCS, có 02 Sáng kiến được hội đồng chấm cấp cơ sở công nhận.

 – Về phía học sinh: Toàn trường có 181 học sinh đạt hạnh kiểm tốt-khá, đạt tỉ lệ 97,84 %. Có 07 học sinh được xếp loại Giỏi về học tập chiếm tỉ lệ 3,78 %, có 55 học sinh đạt danh hiệu Học sinh tiên tiến chiếm tỉ lệ 29,73%. Có 01 dự án đạt giải Tư toàn cuộc tại cuộc thi KHKT cấp tỉnh tổ chức tại Sở Giáo dục và Đào tạo. 100% học sinh lớp 9 đủ điều kiện được xét công nhận TN THCS. Tỷ lệ đậu Tốt nghiệp THPT đạt 100%.

Năm học 2020-2021, nhà trường  được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận là “Tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ” và đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” tại Quyết định số 2135/QĐ-SGDĐT ngày 23 tháng 6 năm 2021 và Quyết định số 2157/QĐ-SGDĐT ngày 07 tháng 7 năm 2021. Công Đoàn nhà trường được công nhận là “Công Đoàn cơ sở vững mạnh”.

– Về phía giáo viên: 100% CB-GV-NV hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 15 giáo viên và nhân viên đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận danh hiệu LĐTT, 02 giáo viên đề nghị Sở công nhận CSTĐCS, có 02 Sáng kiến được hội đồng chấm cấp cơ sở công nhận.

 – Về phía học sinh: Toàn trường có 185 học sinh đạt hạnh kiểm tốt-khá, đạt tỉ lệ 98,93 %. Có 08 học sinh được xếp loại Giỏi về học tập chiếm tỉ lệ 4,28 %, có 64 học sinh đạt danh hiệu Học sinh tiên tiến chiếm tỉ lệ 34,22%. Có 01 dự án đạt giải tại cuộc thi KHKT cấp tỉnh tổ chức tại Sở Giáo dục và Đào tạo. 100% học sinh lớp 9 đủ điều kiện được xét công nhận TN THCS. Tỷ lệ đậu Tốt nghiệp THPT đạt 100%.